Regulamin

Regulamin sklepu internetowego, prowadzonego przez Szkołę Języka Angielskiego English Avenue Katarzyna Borla i warunki świadczenia usług

Prosimy o przemyślane zamówienia

Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i warunkami świadczenia usług w formie sklepu internetowego prowadzonego przez Szkołę Języka Angielskiego English Avenue Katarzyna Borla, zwaną dalej “Szkoła”
lub “Sprzedawca”.

§ 1. Definicje i postanowienia wstępne

1. DEFINICJE: Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie niżej przedstawionych pojęć:

 • a. Regulamin – Niniejszy regulamin sklepu internetowego i warunki świadczenia usług, określający zasady korzystania ze sklepu, jak również obowiązki i prawa zarówno Sprzedawcy jak i Klienta .
 • b. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę· – Szkoła English Avenue
 • znajdujący się pod adresem: Dębica, 39-200, Ul. Kościuszki 109. Pod adresem: https//kursy.english-avenue.pl
 • c. Sprzedawca – Szkołę Języka Angielskiego English Avenue, reprezentowana przez Katarzynę Borla, właściciela  szkoły językowej.d. Klient – Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę
 • e. Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową
 • f. Usługa– – oferowana przez Sprzedawcę usługa świadczona drogą elektroniczną lub stacjonarnie w siedzibie firmy.

2. Sprzedawca jako właściciel Szkoły, zgodnie z zakresem swojej działalności organizuje kursy językowe stacjonarne w siedzibie Szkoły ( w grupach i indywidualne ) oraz kursy online z lektorem poprzez różne rodzaje komunikatorów: Skype, ZOOM. Usługi te, w zależności od ich aktualnej dostępności w ofercie Szkoły, są możliwe do zakupienia w Sklepie.
3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Sprzedawcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz aktualnej Polityki Prywatności.
4. Do dokonania zakupu Usług w Sklepie konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:

 • a. dostęp do Internetu,
 • b. standardowy system operacyjny,
 • c. standardowa przeglądarka internetowa
 • d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:

 • a. dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 10 Mbps lub większą dla plików video (pliki audio mają mniejsze wymagania prędkości odbierania),
 • b. standardowy system operacyjny,
 • c. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
 • d. dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem oraz z zainstalowanym programem Skype, a także posiadanie aktywnego konta Skype
 • e. standardowa przeglądarka plików, w tym np.: .pdf (np. AdobeReader),
 • f. możliwość odtwarzania plików audio i wideo
 • g. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

§ 3. Usługa – Kursy Indywidualne i grupowe Online/stacjonarne

1. W celu zakupu Usługi Kurs Indywidualny lub Grupowy Online oraz Stacjonarnych Klient musi dokonać następujących czynności :

 • a. wybrać w Sklepie Usługę: Kurs Indywidualny/ Kurs Grupowy Online/Stacjonarnie-wybrany pakiet
 • b. kliknąć w przycisk „Kup kurs” 
 • c. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia e. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Uslugi,
 • f. po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, klient otrzyma informacje zwrotną na podany email, z linkiem dotyczącym kursu, umową oraz ceną kursu i metodą płatności. 
 • g. po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę,. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

2. Terminy zajęć Kursu są ustalane z Klientem

3. Ustalone terminy zajęć traktowane są jako niezmienne. W przypadku konieczności zmiany ustalonego terminu, z przyczyn losowych (np. choroba lektora) Sprzedawca poinformuje o tym fakcie kupującego, a zajęcia zostaną przeniesione na inny termin. W innym przypadku zajęcia  uznaje się za zrealizowane i koszt nie będzie zwracany Zamawiającemu.

4. Decydując się na kurs przez Skype bądź ZOOM, Klient oświadcza, że dysponuje szybkim łączem internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne spowodowane słabym łączem Klienta .

5. Wyłącznie pisemna rezygnacja z udziału w szkoleniu/kursie jest dla nas podstawą wykreślenia danej osoby z listy uczestników. Obowiązuje 2 miesięczny okres  wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Istotnym elementem rezygnacji jest przesłanie wypowiedzenia listownie – pocztą, przesyłką poleconą na adres korespondencyjny Sprzedawcy bądź emailem na adres: info@english-avenue.pl – zawierającej imię i nazwisko Kupującego oraz nazwę kursu.

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa (bez względu na przyczynę rezygnacji) w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data otrzymania przez Sprzedawcę korespondencji przesłanej w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail do Sprzedawcy zgodnie z ust. 6 powyżej.) Klientowi/Konsumentowi przysługuje zwrot uiszczonej przez niego opłaty w całości i bez potrąceń. Ze względu na poniesione przez Sprzedawcę koszty przygotowania i organizacji szkolenia (m.in. przygotowania merytorycznego, sporządzenia materiałów szkoleniowych) w przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie na 7-14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Klient/Konsument jest zobowiązany pokryć 20% wartości całego kursu. 

8. Klient/Konsument chcący zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu może bez dodatkowych opłat wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę i powiadomić o tym organizatora. W takim przypadku, jak również w przypadku zakupu Usługi na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia.

§ 4. Płatności

1. Wszystkie ceny Usług widniejące w Sklepie są cenami końcowymi brutto.
2. Faktury wysyłane będą na życzenie klienta w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail po przesłaniu informacji z danymi do faktury.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności .Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
2. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta oraz zastosowaniem plików cookies w witrynie internetowej Sprzedawcy reguluje aktualna Polityka Prywatności Sprzedawcy, dostępna pod adresem: https://szkolajezyk.pl/zasady-ochrony-prywatnosci/
3. Dane mogą zostać udostępnione innym administratorom danych osobowych jedynie w celu wykonania umowy.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Szkoły Języka Angielskiego English Avenue i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów na sprzedaż Usług zawieranych drogą elektroniczną . Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 17.05.2023 r.
3. W przypadku sporów związanych z Regulaminem oraz do umów zawartych na jego podstawie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
4. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego.
5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

6. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
8. Niezależnie od powyższego spory prawne powstałe między Sprzedawcą a Klientem, innym niż Konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie. Ewentualne spory prawne powstałe między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.